Trường Mầm non chất lượng cao Louis

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội

Trường Tiểu học Vinschool

Trường Mầm non Ban Mai

Trường Tiểu học Ban Mai

Trường Trung học Ban Mai

Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội

Trường Trung học cơ sở Thực nghiệm

Trường Trung học Vinschool

Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm Greenfield

Trường Trung học Đoàn Thị Điểm Greenfield

Trường Trung học Nguyễn Siêu Hà Nội

Trường Trung học Lương Văn Can Hà Nội

Trường Tiểu học Việt Kids