Đào tạo giáo viên tinh hoa

Quy trình “Đào tạo giáo viên tinh hoa” (Staff development best-in-class training for your people) của Tổ chức giáo dục toàn cầu Franklin Covey đáp ứng nhu cầu đào tạo, toàn diện hóa năng lực, kỹ năng cho các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục để liên tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của xã hội thế kỷ 21.

 

Theo báo cáo của World Bank, Việt Nam đã thành công với việc đào tạo kỹ năng cơ bản nhưng công tác chuẩn bị cho sinh viên và học sinh sẵn sàng đảm đương được công việc được trả lương cao hơn, với năng suất lao động cao hơn vẫn chưa đạt yêu đầu. Mức tăng năng suất lao động của Việt Nam chưa đến 4% và đang có xu thế giảm, trong khi mức tăng năng suất lao động tại Trung Quốc là trên 7%, tại Hàn Quốc là trên 5% vào thời điểm các nước đó ở cùng trình độ phát triển như Việt Nam hiện nay.

Hướng tới xây dựng nguồn nhân lực năng suất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển không ngừng của xã hội, việc đào tạo đội ngũ giáo viên chất lượng cao trở thành nhu cầu cấp thiết và là động lực mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới giáo dục.

Quy trình “Đào tạo giáo viên tinh hoa” (Staff development best-in-class training for your people) của Tổ chức giáo dục toàn cầu Franklin Covey có thể đáp ứng được yêu cầu đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng toàn diện cho các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Nội dung của chương trình đào tạo sẽ được thiết kế phù hợp với yêu cầu và thực tế đào tạo của mỗi trường.

Với nền tảng dựa trên cuốn sách phát triển năng lực cá nhân nổi tiếng số 1 thế giới trong suốt 25 năm qua “7 thói quen của người thành đạt”, Quy trình “Đào tạo giáo viên tinh hoa” tập trung hướng tới cài đặt “hệ điều hành” tư duy của người giáo viên, tạo động lực thay đổi và truyền cảm hứng để mỗi người giáo viên sáng tạo, chủ động đổi mới giáo dục ngay tại từng lớp học, từng Nhà trường.

Bên cạnh đó, Khóa học “Đào tạo hiệu trưởng thế kỷ 21” kéo dài 2 ngày là chương trình chuyển đổi đặc biệt dành riêng cho hiệu trưởng và những nhà quản lý giáo dục. Khóa học tác động trực tiếp tới mô thức lãnh đạo của các nhà quản lý giáo dục thay vì kiểm soát sẽ là tạo động lực. Nội dung khóa học tập trung vào các công cụ và kỹ năng khả thi, có thể áp dụng ngay vào hoạt động thực tế, trợ giúp nhà quản lý giáo dục chuyển đổi tư duy quản lý hệ thống phù hợp với yêu cầu thực tế không ngừng biến động. Từ đó, các nhà quản lý giáo dục có khả năng kiến thiết hệ thống Nhà trường thế kỷ 21 với tầm nhìn, mục tiêu thống nhất, tạo động lực phát triển tiềm năng của từng giáo viên, và xây dựng môi trường giáo dục phát triển toàn diện cho nhiều thế hệ học sinh trong tương lai.